chevron_left قوانین تخلفات

در این بخش قوانین مربوط به رسیدگی به تخلفات کاربران در واسط تشریح شده است.


ماده 1- در صورتی که فعالیت کاربر در واسط منجر به متضرر شدن واسط یا کاربران آن شود یا این بیم وجود داشته باشد دسترسی کاربر به سایت محدود می شود. محدودیت ممکن است عدم امکان دسترسی برای مدت محدود یا عدم امکان دسترسی همیشگی شود. نوع محدودیت ایجاد شده توسط واسط مشخص شده و کاربر آن را می پذیرد.

ماده 2- ایجاد محدودیت بدون اطلاع قبلی خواهد بود.

ماده 3- پس از ایجاد محدودیت دسترسی کاربر به کلیه خدمات سرویس قطع خواهد شد. بدیهی است امکان ادامه معاملات فعال، تسویه حساب و... برای کاربر وجود ندارد.

ماده 4- در صورتی که فعالیت کاربر منجر به ایجاد خسارت مالی به واسط شود واسط میتواند جبران زیان به خود را از طریق وجوه کاربر در سامانه و... جبران سازد.

اگر سوالی دارید از طریق بخش ارتباط با ما مطرح کنید. پاسخگویی به شما باعث خوشحالی ماست.